วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปกรรมไทย

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปกรรมไทย

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (บิดาแห่งโบราณคดีไทย)ได้แบ่งศิลปกรรมไทยออกเป็น  8 สมัย    
แต่ถ้าเป็นบิดาแห่งศิลปะไทย คือ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์)

     ช่วงศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย (ประเทศสยาม)

เป็นช่วงที่ศิลปกรรมได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ยังไม่บ่งบอกความเป็นไทย คือ

1. ศิลปะสมัยทวาราวดี   พ.ศ.11-16 
       ศิลปกรรมในสมัยนี้มีความเจริญอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ที่
นครชัยศรีหรือจังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน มีพระประโทนที่ถูกพระปฐมเจดีย์องค์ปัจจุบันสร้างครอบ ยอดฉัตรศิลาของเจดีย์สมัยทวารวดี (คาดว่าน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกับยอดของพระประโทน) พระพุทธรูปศิลานั่งห้อยพระบาท ใบเสมาหิน ธรรมจักรและกวางหมอบหินทรายแกะสลัก ฯลฯ จากหลักฐานต่างๆ สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากชนชาติมอญ และอินเดียสมัยคุปตะ

         2.ศิลปะสมัยศรีวิชัย  พ.ศ.13-18
    มี ความเจริญอยู่ตอนใต้ของประเทศไทย จากหลักฐานที่ค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุ มีมากอยู่ที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ศิลปกรรมที่พบในประเทศไทย ได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระบรมธาตุไชยา ฯลฯ นอกประเทศไทยส่วนใหญ่พบบนเกาะสุมาตรา ได้แก่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
 
         3. ศิลปะสมัยขอมลพบุรี     พ.ศ.16-18 
       มีความเจริญอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง(ลพบุรี, ละโว้) และภาคเหนือตอนบน(สุโขทัย, เชลียง)ของประเทศไทย เป็นงาน
ศิลปกรรม ที่ได้รับอิทธิพลจากขอม ในประเทศกัมพูชา มีงานด้านสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า"ปราสาท" สร้างจากหินทรายหลายแห่งด้วยกัน เช่น ปราสาทพระปรางค์สามยอด ที่จังหวัดลพบุรี ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา ปราสาทเขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์ ฯลฯ

      ช่วงศิลปะยุคประวัติศาสตร์ชาติไทย
เป็นช่วงศิลปกรรมบ่งบอกความเป็นไทยได้ชัดเจน

   4. ศิลปะสมัยเชียงแสน - หริภุญชัย - ล้านนา  พ.ศ.16-20
      เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทย ศิลปะล้านนา ศิลปะบางส่วนได้รับอิทธิพลจากอินเดีย แต่เริ่มมีลักษณะของความเป็นไทย การสร้างพระพุทธรูป มีพระวรกายอวบอ้วน พระพักตร์กลม พระหนุเป็นปม พระอุระนูน พระรัศมีเป็นดอกบัวตูม งานทางด้านสถาปัตยกรรม มีการสร้างสถูปเจดีย์มากมาย สถาปัตยกรรมสมัยเชียงแสน ได้แก่ เจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด วัดป่าสัก เชียงแสน เชียงราย   สมัยหริภุญชัยได้แก่ สถูปจามเทวีหรือกู่กุด เจดีย์แปดเหลียมเจดีย์ วัดจามเทวี ลำพูน เป็นต้น สมัยล้านนา ได้แก่เจดีย์วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน เจดีย์ทรงปราสาทวัดเจดีย์หลวง เจดีย์วัดสวนดอก เชียงใหม่ ฯลฯ

   5. ศิลปะสมัยสุโขทัย  พ.ศ.18-20
       มีความเจริญอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีศิลปะไทยที่จัดว่างดงามมากที่สุดสมัยหนึ่งเกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น พระพุทธรูปปางลีลา การสร้างมณฑปพระอัจนะ วิหารโถงเสาศิลาแลง  หลังคาโครงสรางไม้เครื่องมุงกระเบื้องดินเผาเคลือบ เจดีย์ทรงระฆังมีช้างล้อม เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์เอกลักษณ์ของสุโขทัย ตลอดทั้งงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก เรียกได้ว่าเป็นยุค CLASSIC ART ของไทย

6. ศิลปะสมัยอู่ทอง  พ.ศ.17-20
                ศิลปกรรมในสมัยนี้มีความเจริญอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ค้นพบมากที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท ลพบุรี และอยุธยา ศิลปกรรมที่ค้นพบ เช่น พระพุทธรูปที่มีพระนลาฏกว้าง โบสถ์ วิหาร ปรางค์ และเจดีย์ทรงระฆังที่มีลักษณะขององค์ระฆังยาวคล้ายกระบอก

    7. ศิลปะสมัยอยุธยา พ.ศ.19-23
       ได้ค้นพบงานศิลปกรรมมากมายหลายประเภท งานจิตรกรรม เขียน
เกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติ เรื่องชาดก มีการก่อสร้างวัดต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ที่มีพระเจดีย์ทรงระฆังแบบอยุธยา(มีเสาหาร)ขนาดใหญ่สามองค์ที่สร้างในแนวเดียวกันคั่นด้วยพระอุโบสถ วัดพุทธไธสวรรค์ วัดมหาธาตุวัดราชบูรณะ วัดไชยวัฒนารามที่มีผังและรูปแบบคล้ายปราสาทขอม ฯลฯ การสร้างสถูป เจดีย์ พระปรางค์ งานศิลปะได้รับอิทธิพลจากสมัยขอมลพบุรี สุโขทัย และอยุธยาตอนปลายได้รับอิทธิพลจากจีน จากตะวันตก

8. ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์  พ.ศ.23-ปัจจุบัน
   งานศิลปกรรมตอนต้นส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลสกุลช่างสมัยอยุธยา(วิหารวัดพระแก้วและเจดีย์ทรงเครื่อง) เป็นการรวบรวมงานศิลปกรรมแต่ละยุคแต่ละสมัยมาเก็บไว้ ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีจิตรกรที่ชื่อขรัวอินโข่ง ได้เขียนภาพที่ใช้แนวคิดทางจากทางตะวันตกเข้ามาผสมกับศิลปะไทยเป็นครั้งแรก คือภาพจะมีความลึก มีแสงเงา ไม่แบนๆเหมือนสมัยก่อน   ในงานประติมากรรมศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็นประติมากรจากอิตาลีที่ได้มาสร้างผลงานไว้มากมาย เช่น อนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 อนุสาวรีย์คุณหญิงโม ฯลฯ และงานศิลปกรรมต่อๆมาก็ได้รับอิทธิพลจากนานาชาติจนถึงปัจจุบันcredit by www.dek-d.com

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ยอด